Historia

Z dziejów Ochotniczej Straży Pożarnej w Chechle:


Zdjęcia z historii w naszej galerii (kliknij tutaj)


Jest 17 styczeń 1928 r. W tym właśnie dniu odbyło się zebranie założycielskie Ochotniczej Straży Pożarnej w Chechle. Przybyło na nie 20 druhów – członków założycieli, mieszkańców Chechła. Głównym inicjatorem powstania Ochotniczej Straży w Chechle był Władysław Kinastowski – człowiek doświadczony zsyłką na Syberię, nauczyciel, kierownik miejscowej Publicznej Szkoły Powszechnej, która już wówczas w Chechle istniała i stała się pierwszą siedzibą nowopowstałej Straży. Na zebraniu wybrano Zarząd w składzie: druh Władysław Kinastowski – naczelnik, druh Jan Frajtak – komendant, druh Konstanty Owczarek – prezes. Po zarejestrowaniu u rejenta i w Powiatowym Zarządzie Straży w Łasku, rozkazem Naczelnika Okręgu Łaskiego, druha Jerzego Kierońskiego z dnia 7 września 1928 r., Ochotnicza Straż Pożarna w Chechle weszła w skład Rejonu Dobrońskiego, który tymże zarządzeniem został powołany.

Obok Naczelnika, druha Władysława Kinastowskiego, wybijającą się postacią w podejmowaniu działań na rzecz powstałej OSP był druh Jan Frajtak. Pełniąc funkcję Komendanta – osoby odpowiedzialnej za szkolenie strażaków i działalność bojową. Sam ukończył z wyróżnieniem szkolenie strażackie i z ogromną determinacją zdobytą wiedzę przekazywał na zbiórkach swoim strażakom, aby godnie reprezentowali Chechło i swojego opiekuna, zarówno na organizowanych wówczas zawodach, jak i przy gaszeniu pożarów.

Strażacy na ogół nie zawodzili druha Komendanta. Na zawodach i pokazach zajmowali wysokie lokaty, a w akcjach gaśniczych nie szczędzili swych sił. Chętnych do zaszczytnej służby w OSP nie brakowało. Jan Gawlik, Antoni Kopias, Nikodem Rzepkowski, Stanisław Rzepkowski, Bolesław Rozwens, Stefan Rynkiewicz, Józef Kopias, Henryk i Franciszek Muszyńscy, Franciszek Filipczak i wielu innych zgłosiło się w szeregi OSP, tworząc trzon i godny do naśladowania wzór.

Brak strażnicy uniemożliwiał prowadzenie zajęć teoretycznych, a sprzętu – ćwiczeń. Gościnnych progów udzieliła miejscowa szkoła – komórka przszkolna stanowiła magazyn strażackiego sprzętu. Po zajęciach lekcyjnych, oraz w niedziele zbierają się strażacy, by wysłuchać statutu, zapoznać się z wiadomościami niezbędnymi w czasie akcji. Poprzez organizowanie zabaw, loterii fantowych, strażacy zdobywają środki finansowe na sprzęt strażacki i umundurowanie.

W roku 1929 OSP na tyle już okrzepła, a i zgromadzone fundusze pozwalały na to, aby zacząć poważnie myśleć o budowie własnej strażnicy. W latach 1929 – 1936 na nabytym od druha Konstantego Owczarka placu – na którym, znacznie powiększonym, obecnie się znajdujemy – została wybudowana drewniana strażnica. Służyła wiernie i długo swym budowniczym, strażakom – ochotnikom, aż do grudnia 1965 r., kiedy została w związku z budową nowej strażnicy, rozebrana. Była świadkiem wielu hucznych zabaw, które się w niej odbywały, modnych, szczególnie w latach trzydziestych, a i później w okresie po II wojnie światowej, prawie do lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku, wspaniałych przedstawień teatralnych, w których strażacy przekształcali się w aktorów. Wybudowana strażnica, była jednak nade wszystko miejscem, gdzie przechowany był zgromadzony w dużych ilościach strażacki sprzęt, umundurowanie, prowadzone były strażackie zbiórki i szkolenie. O jakości tego szkolenia świadczy ogromne uznanie, jakie zdobyła sobie Straż w Chechle, podczas akcji gaszenia pożaru młyna „Spójnia” w Pabianicach w roku 1936.

W latach II wojny światowej Straż, jako organizacja przestaje istnieć. Wprawdzie okupant próbuje powołać w szeregi straży ludzi, to dopiero formalny nakaz skupia kilku członków, których działalność sprowadza się do nakazanych czynności. W roku 1939 zostaje aresztowany i wywieziony do obozu koncentracyjnego Oranienburg na cały pięcioletni okres wojny Komendant, druh Jan Frajtak. Tak ciężkie doświadczenie nie złamało w nim strażackiego ducha. Po powrocie z obozu, podjął dalszą, czynną działalność w straży, pozostając w niej do końca swoich dni.

Rok 1945 – styczeń – koniec wojny. 31 stycznia, 1945 r., w kilka dni po przejściu frontu, odbywa się pierwsze zebranie członków straży. Zebranie otworzył druh Eljasz Jakubiec. Zgłosiło się 24 druhów. Wybrano Zarząd w składzie: Prezes - Józef Gajzler, zastępca Prezesa – Bolesław Paszkiewicz, Naczelnik – Franciszek Muszyński, zastępca Naczelnika – Stanisław Wójtowicz, skarbnik – Stanisław Kołtunowski, sekretarz – Tadeusz Rozwens, gospodarz – Stanisław Drewniak.

W ten sposób do strażnicy wróciła strażacka działalność. Rozpoczęto szkolenie druhów, a strażnica zaczęła rozbrzmiewać gwarem imprez, przedstawień teatralnych, zabaw i loterii. Pozwalało to na zdobycie tak potrzebnych środków finansowych, w celu odtworzenia majątku straży, który okres wojny przetrwał bardzo mocno zdekompletowany i zniszczony. Podjęto remont strażnicy, która nie remontowana przez lata wojny, była w opłakanym stanie. Naczelnik, druh Franciszek Muszyński, zastąpiony niedługo przez druha Jana Gajzlera, robił wszystko, aby przywrócić dawną świetność wyszkolenia strażackiego. Liczne laury, jakie zdobywali w tym czasie strażacy z Chechła na ćwiczeniach i zawodach strażackich, świadczą o tym, że Straż w pełni dość szybko odrodziła się. Wraz z wyszkoleniem, pojawiał się nowy sprzęt, niezbędny do gaszenia pożarów. W roku 1950 nabyto bojowy konny wóz strażacki, zaopatrzony w ręczną sikawkę z kompletem węży. Potrzebne do wyjazdów konie zapewniali miejscowi rolnicy.

Po roku 1956 w składzie Zarządu OSP w Chechle zaszły dość istotne zmiany. Prezesem został druh Stanisław Struś, naczelnikiem – druh Franciszek Muszyński, zastępcą naczelnika, a od 1963 r. naczelnikiem został druh Tadeusz Szewczykowski, sekretarzem – druh Henryk Filipczak, a gospodarzem – druh Władysław Kuchler. W roku 1961 Straż z Chechła posiadała dwie motopompy: M – 200 i M – 800 z kompletem węży, dwa beczkowozy konne, duży, bojowy konny wóz strażacki.

Na zebraniu sprawozdawczym w dniu 28 maja 1961 r. prezesem OSP Chechło wybrano druha Mariana Rudnickiego. Zebranie podjęło też ważną dla Straży decyzję – cytuję z protokołu - „W miejsce dotychczasowej, drewnianej, budujemy nową murowaną strażnicę”. Pięć lat później, Prezes, druh Marian Rudnicki w dniu oddania tej nowej strażnicy – 4 września 1966 r. w złotej księdze napisał: „4 września 1966 r. jest dowodem rzeczowym dla tych, którzy 5 lat temu wyrażoną wolę, gorący zapał, i przewidywany trud, przeobraziwszy w czyn, zrealizowali dziś wytknięty cel. W oddanym do użytku obiekcie niech się zespala i umacnia więź członków jednostki i całej społeczności Chechła, dla dobra naszej Ojczyzny”. Trudno wymienić wszystkich, którzy pomagali przy budowie strażnicy. Zarówno Ci, którzy pracowali łopatą, jak i Ci, którzy wydeptywali ścieżki w Urzędach, załatwiając rozliczne sprawy, udowodnili swoim dziełem – wybudowaną i oddaną do użytku strażnicą, że w pełni zasłużyli na szacunek i uznanie.

Piętnastego sierpnia 1965 r., na rok przed oddaniem do użytku nowej strażnicy, miało miejsce ważne do dziś w skutkach wydarzenie – powstała pod opieką druha Franciszka Muszyńskiego Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza, licząca 17 chłopców, oraz 7 dziewcząt. Tradycje powoływania drużyny młodzieżowej przetrwały do dziś, choć szkoda, że powołana sekcja dziewcząt rozpłynęła się w niebycie. Chłopcy przetrwali, dziś nieco bardziej dorośli, przeważnie z posiwiałymi z powodu intensywnych przeżyć, mocno przerzedzonymi czuprynami, pełnią ważne funkcje w OSP do dzisiaj.

Koniec roku 1967, to ważne wydarzenie w życiu OSP. Jednostka stała się właścicielem przekazanego przez Komendę Wojewódzką Milicji w Łodzi samochodu marki „Nysa”. Mocno zużyty, stale remontowany, nie odpowiadający potrzebom straży samochód został wycofany w lutym 1971 r. Wtedy to zastąpiono go w pełni przystosowanym do celów gaśniczych samochodem marki „Żuk”, który pozostawał w służbie w naszej OSP aż do uzyskania pełnoletności, czyli 31 lat.

W początku roku 1969 miała miejsce dość istotna zmiana w składzie Zarządu OSP. W wyniku wyborów Prezesem został druh Ireneusz Ostrowski, Naczelnikiem – druh Tadeusz Szewczykowski, druh Czesław Ciaputowicz skarbnikiem, sekretarzem natomiast – druh Henryk Filipczak, a druh Władysław Kurzynoga - gospodarzem.
Ogromnym cieniem na działalności OSP położył się rok 1972. 11 Sierpnia tegoż roku miał miejsce podczas wyjazdu do pożaru tragiczny wypadek samochodowy. W jego wyniku zginął ówczesny naczelnik, druh Tadeusz Szewczykowski.

W wyniku wyborów w roku 1973 naczelnikiem został druh Kazimierz Muszyński, a sekretarzem druh Wiesław Korczak. Druh Jan Domagała będzie nadal gospodarzem. Funkcję tę objął w marcu 1970 roku i pełnił nieprzerwanie przez kolejnych 20 lat. Zarząd ten doprowadził do uzyskania przez OSP sztandaru, który ufundowało miejscowe społeczeństwo. Uroczyste podniesienie sztandaru miało miejsce w dniu 8 lipca 1979 r. Od tej pory sztandar ten towarzyszy druhom na wszelkich oficjalnych zbiórkach i uroczystościach.

Walne zebranie sprawozdawcze z 27 listopada 1982 r. przyniosło kolejne istotne zmiany składu Zarządu. Funkcję prezesa powierzono druhowi Edwardowi Perkowi, natomiast naczelnikiem został druh Ryszard Rogalewicz. Skarbnikiem został druh Czesław Kunicki. W minionym dwudziestoleciu OSP w Chechle, mając ugruntowany podstawowy skład personalny, dokonując niewielkich zmian w składzie Zarządu – 7 stycznia 1988 r. prezesem został druh Mieczysław Serwa – odnosiło szereg sukcesów zarówno w zawodach sportowo – pożarniczych, czy też działalności strażackiej, a także gospodarczej. Ważnym wydarzeniem tamtych lat było nabycie w roku 1991 i oddanie do użytku w roku 1992 samochodu „Skoda – Liaz”, który po przystosowaniu służy jako samochód pożarniczy. Prowadzone ciągle prace remontowe w strażnicy doprowadziły do osiągnięcia dość dobrego standardu wyposażenia, co jest źródłem zadowolenia jej użytkowników. W kalendarium wydarzeń ostatnich lat odnotować trzeba fakt nabycia samochodu „Lublin 3” oraz wstąpienia OSP do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego – na wezwanie Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach OSP w Chechle bierze udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych w powiecie pabianickim, a w razie potrzeby na terenie całego kraju. Oba te wydarzenia miały miejsce kwietniu i maju roku 2001.

W latach 2003 – 2008 OSP Chechło przeżywała bardzo dobry okres rozwoju zarówno swoich szeregów, jak i stanu posiadania. Co najbardziej cieszy, pojawiła się grupa młodych druhów, którzy począwszy od drużyny młodzieżowej, od kilku lat stanowi przedmiot dumy OSP Chechło, ponieważ nie znajdowali sobie równych na zawodach sportowo pożarniczych wygrywając je wielokrotnie, zarówno w wymiarze gminnym jak i powiatowym, a także reprezentowali powiat pabianicki na sportowo – pożarniczych zawodach wojewódzkich. W zakresie działalności bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Chechle czas miniony był oceniany bardzo dobrze zarówno w kontrolach gotowości bojowej jak i udziale w działaniach ratowniczo – gaśniczych, pomnażaniu strażackiego wyposażenia – samochód „Ford” – 2004/2005 r., wyposażony w sprzęt do gaszenia, ratownictwa technicznego, drogowego, czy medycznego. Lata 2006 - 2008 to wzmożona działalność nad przebudową strażnicy, polegającej na budowie pomieszczeń nowej kuchni z zapleczami, tarasu przy sali, oraz likwidacji zajmującej miejsce sceny wewnątrz sali. Wymiana bram garażowych i odnowienie elewacji ściany frontowej, to ważne zadanie, które nadało nowy wyraz strażnicy OSP Chechło. Szczytne dzieło poprzedników kontynuowane jest przez przewodzący grupie 53 druhów – członków OSP Chechło, Zarząd w składzie: Mieczysław Serwa – prezes, Jan Kubik – wiceprezes, Ryszard Rogalewicz – naczelnik, Mirosław Walczak – skarbnik, Zdzisław Stadnicki – sekretarz, Maciej Jonczyk – gospodarz, oraz Eugeniusz Kubik, Jan Mielczarek, Krzysztof Luter – członkowie Zarządu.

Uroczystości rocznicowe – 80-lecie istnienia OSP w Chechle – które miały miejsce w dniu w dniu 15 czerwca 2008, zaczęły się odprawioną w miejscowej Kaplicy o godzinie 1400 Mszą Świętą, przez księdza Andrzeja Chmielewskiego w asyście księży: Księdza Kapelana Powiatowego Strażaków Jerzego Rzepkowskiego, Księdza Henryka Kowalińskiego – Proboszcza z Tomaszowa Mazowieckiego, oraz proboszcza parafii Chrystusa Króla z Pabianic, obejmującej Chechło Pierwsze, księdza .Sławomira Ciebiady. Po krótkim przemarszu z Kaplicy na plac przed strażnicę, odbyła się ceremonia związana z rocznicowym świętem. W uroczystości udział wzięli liczni goście zaproszeni na uroczystość, licznie zgromadzeni druhowie naszej OSP, oraz przedstawiciele pozostałych siedmiu OSP z Gminy Dobroń: OSP Dobroń, OSP Markówka, OSP Orpelów, OSP Mogilno, OSP Ldzań, OSP Róża, OSP Morgi, oraz zaproszona OSP Pabianice, OSP Górka Pabianicka i OSP Przatów. Raport, wciągnięcie flagi państwowej na maszt w takt hymnu wykonywanego przez Orkiestrę Dętą z Dobronia, historia OSP przedstawiona przez druha Zdzisława Stadnickiego, odznaczenie sztandaru OSP Chechło Złotym Medalem „Za zasługi dla Pożarnictwa”, a także wręczenie licznych medali członkom naszej OSP, to główne punkty uroczystości 80-lecia. Uczestniczący w uroczystości goście złożyli szereg życzeń wszelkiej pomyślności. Na szczególną uwagę zasłużyły życzenia od gości z Niemiec – 7 osobowej delegacji, której przewodniczył Burmistrz Gminy Doerpen, zaprzyjaźnionej z Gminą Dobroń, Pan Hans Hansen. Po części oficjalnej, na sali odbyła się wspaniała biesiada, w której udział wzięli uczestnicy części oficjalnej, a także liczni zaproszeni mieszkańcy Chechła.

Rok 2009 zdominowały wydarzenia zwiastujące zmiany w naszej OSP. Jak zwykle początek roku, to - jak każe tradycja – obchody Świąt majowych, w tym naszego Strażackiego Święta – 4 maja – Św. Floriana – naszego patrona. Tradycją stał się też udział naszej OSP w Majówce Powiatowej. Latem 2009 narodził się pomysł, aby skorzystać z funduszy unijnych, umożliwiających zakup nowego, ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Ten pomysł zrealizowany został złożeniem w początku września 2009 r. wniosku do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi o dotację na samochód. Rok ten to również rok zawodów i to zarówno na szczeblu gminnym jak powiatowym. Nieźle na zawodach sportowo pożarniczych na szczeblu powiatowym zaprezentowała się nasza drużyna młodzieżowa. Drużyna męska, po zajęciu dobrego drugiego miejsca na szczeblu Gminy, dość pechowo zajęła odległe miejsce na zawodach szczebla powiatowego w Pabianicach. Wrzesień roku 2009 przyniósł istotne zmiany w składzie Zarządu OSP w Chechle. Z funkcji naczelnika po 27 latach jej pełnienia, zrezygnował druh Ryszard Rogalewicz, a nowym naczelnikiem został wybrany dh Jerzy Jaros. Także dotychczasowy skarbnik, dh Mirosław Walczak złożył rezygnację. Funkcję skarbnika objął druh Adam Kupski.

Losy złożonego wniosku o dofinansowanie rozstrzygnęły się dopiero w końcu stycznia 2010 r. I to bardzo pozytywnie dla naszej OSP. Otrzymaliśmy dotację na zakup samochodu, a wartość całego projektu wyniosła 819 640, 00 zł. W dniu 28 kwietnia nowy, ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy, skarosowany przez firmę „Pojazdy Specjalistyczne – Zbigniew Scześniak” z Bielska-Białej – Scania P360 zagościł w naszej OSP, zastępując wysłużoną Skodę – Liaz – powszechnie przez druhów „babką” nazywaną. Zaczęła się nowa era w działalności naszej OSP w Chechle.


Opracował: Mieczysław Serwa


Zarejestruj się!
Zapomniałeś hasła? Kliknij tutaj!

Get the Flash Player to see this rotator.

OSP Chechło - KRS
0000028654Przekaż swój 1%

Czytaj więcej...

SponsorzyGmina
Dobroń

Aktualnosci
Poland 03.08: Wyjazdy 2015
Poland 03.08: Manewry 2015
Poland 15.07: 3-21/2015
Poland 10.01: 1,2/2015
Poland 04.11: Zakupy 2014
Poland 03.11: 76/2014
Poland 02.11: 75/2014
Poland 19.10: 74/2014
Poland 19.10: 73/2014
Poland 24.09: 69,70,71/2014

Ankieta
Podoba Ci się strona?

Tak
Nie


Pokaż ankiety

Statystyki
504 wizyt (dzisiaj)
607 wizyt (wczoraj)
13364 wizyt (miesiąc)
653557 wizyt łącznie
96398 zarejestrowanych użytkowników
Brak użytkowników online
19 gości online
Zobacz statystyki