Współpraca

Mówiąc o współpracy OSP w Chechle z instytucjami czy organizacjami warto wskazać, że przebiega ona w kilku ważnych płaszczyznach, pozostających integralną i istotną częścią działalności, jaka zresztą zawarta jest w Statucie OSP.

Instytucje i organizacje z jakimi współpracuje OSP można by podzielić na następujące grupy:


- Współpraca z Państwową Strażą Pożarną – gwarantuje szkolenie pożarnicze członków OSP, nadzór merytoryczno-kontrolny działalności ratowniczo-gaśniczej, kierowanie i bezpośredni nadzór nad akcjami, pomoc techniczno-finansową – w ramach KSRG;

- Współpraca z władzami samorządowo-administracyjnymi Gminy – Radą Gminy i Wójtem Gminy – to w zamian za ochronę ludności gminy, powiatu – kraju – zapewnienie merytorycznych i finansowych podstaw działalności OSP;

- Współpraca z Oddziałami Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej od szczebla Gminy, poprzez Oddziały: Powiatowy, Wojewódzki do Zarządu Głównego zapewnia OSP opiekę i pomoc prawnomerytoryczną, finansową, możliwość korzystania z charakterystycznego umundurowania i oznakowania, flagi związkowej, sztandarów, regulaminów, ceremoniału strażackiego, rozwiniętego systemu odznaczeń korporacyjnych, a także bogatym życiu społeczno-kulturalnym organizowanym przez Związek;

- Współpraca z innymi instytucjami, np. miejscową Szkoła Podstawową, czy organizacjami, jak Kółko Rolnicze, czy Koło Gospodyń Wiejskich, i innymi – także za granicą – polega głownie na przekazywaniu, propagowaniu własnych tradycji, kultury, wzajemnym poznawaniu się, prezentacji dorobku, osiągnięć, także podejmowaniu wspólnych przedsięwzięć, także gospodarczych.


Poniżej przybliżenie niektórych aspektów działalności OSP w Chechle w dziedzinie współpracy w wymienionych wcześniej grupach.

1. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach
to instytucja sprawująca bezpośredni nadzór merytoryczny na naszą OSP. Działające przy Komendzie Powiatowe Stanowisko Kierowania, do którego spływają wszelkie meldunki od potrzebujących pomocy, bądź osób, czy instytucji wskazujących na potrzebę udzielenia pomocy w ratowaniu mienia, bądź życia osób poszkodowanych, kieruje nas bezpośrednio do akcji ratowniczo-gaśniczych, powiadamiając nas poprzez tzw. selektywne alarmowanie, a także drogą korespondencji radiowej bądź telefonicznej kontroluje i nadzoruje nasze działania w trakcie i po akcji. Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach – to ze strażakami zawodowymi tej instytucji spotykamy się bezpośrednio i pod ich dowództwem uczestniczymy w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Także strażacy zawodowi w ramach szkolenia podstawowego przekazują nam swoją wiedzę w zakresie prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych, a także ochrony przeciwpożarowej oraz uczą sztuki usuwania skutków zagrożeń, doskonalą naszą – ochotników wiedzę w czasie wspólnych manewrów i ćwiczeń.

2. Komenda Powiatowa PSP
, prowadzone przez nią PSK, a także JRG podporządkowane są ściśle odpowiednim strukturom Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi. Tam kierowane są np. wszelkie meldunki i raporty, jakie w związku z podejmowaną akcją składamy do PSK Pabianice. Także KW PSP nadzoruje i analizuje wszelkie akcje ratowniczo-gaśnicze. W przypadku wielkich akcji, wymagających użycia dużych sił i środków, często z innych powiatów, kierowanie nimi na ogół przejmuje oficer dyżurny Komendy Wojewódzkiej PSP.

3. Komenda Wojewódzka PSP
podlega Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, a ta Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji. Z każdą z tych instytucji OSP w Chechle współpracuje w stosownym zakresie i formie.

4. Urząd Gminy w DobroniuWójt Gminy
– zgodnie z Ustawą o ochronie przeciwpożarowej jest organizatorem ochrony pożarowej ludności zamieszkałej w gminie. Rada Gminy w uchwale budżetowej przeznacza odpowiednie środki finansowe na zapewnienie ochrony w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, technicznego, ekologicznego, co sprowadza się do odpowiedniego funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych. Wójt Gminy tworzy plan ochrony ludności, kierując stosowne środki do Ochotniczych Straży Pożarnych na utrzymanie przez nich tzw. gotowości bojowej, tak, by w razie potrzeby mogły szybko i skutecznie podjąć stosowne działania. OSP w Gminie Dobroń zobligowane są do prowadzenia działań w zakresie: zapobiegania, gaszenia i likwidacji skutków pożarów, ratownictwa technicznego i drogowego, ratownictwa medycznego, a także ekologicznego. Wójt Gminy poprzez system dotacji zapewnia utrzymanie strażnic OSP ( garaży ), odpowiednie wyposażenie OSP w samochody i sprzęt ratowniczo-gaśniczy, umundurowanie bojowe i środki ochrony osobistej strażaków, środki alarmowania i łączności, a także opłaca badania lekarskie strażaków, ich szkolenie, ubezpieczenie, ubezpieczenie strażnic i samochodów, oraz sprzętu.

5. Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Dobroniu
to organizacja dobrowolnie zrzeszająca Ochotnicze straże Pożarne z terenu naszej Gminy. Są to:

- OSP Chechło – KSRG
- OSP Dobroń – KSRG
- OSP Ldzań
- OSP Markówka
- OSP Mogilno
- OSP Morgi
- OSP Orpelów
- OSP Róża.

KSRG – Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy – włączone do tego systemu decyzją Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie Ochotnicze Straże Pożarne zobligowane są do utrzymywania znacznie wyższego standardu wyposażenia, przy-gotowania do działań, dyspozycyjności, odpowiedniego przeszkolenia strażaków ratowników, tak, aby na wezwanie PSP nieść pomoc na terenie całego kraju. W ramach Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP prowadzone są wszelkie wspomniane wyżej działania w stosunku do podległych Zarządowi Ochotniczych Straży Pożarnych. Ponadto działalność bojowa OSP na terenie Gminy koordynowana jest przez Komendanta Gminnego. Dokonuje on corocznych przeglądów OSP, koordynuje działania w czasie akcji ratowniczo-gaśniczych, organizuje Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze OSP, a także manewry gminne. Ciekawą formą działalności ZOG ZOSP RP w Dobroniu jest prowadzenie corocznej edycji Młodzieżowego Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, a także kierowanie młodzieży zrzeszonej w Młodzieżowych Drużynach Pożarniczych na obóz sportowo-wypoczynkowy, prowadzony przez Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Łodzi.
Na szczeblu Powiatu identyczne funkcje w stosunku do OSP dokonuje Zarząd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Pabianicach.

6. Szkoła Podstawowa w Chechle im. Jadwigi Wajsówny
– to nasza pierwsza siedziba. Od początku powstania naszej OSP w roku 1928, w pomieszczeniu gospodarczym Szkoły znajdowało miejsce wyposażenie naszej Straży, a plac szkolny był placem ćwiczeń. Stan taki trwał do roku 1936, kiedy to OSP w Chechle wzbogaciła się o wybudowaną dla siebie strażnicę i własny plac ćwiczeń. Ale dobre wzory współpracy przetrwały. Corocznie uczniowie klas pierwszych goszczą w naszej strażnicy, poznając nasze tradycje, strażnicę, samochody bojowe i ich wyposażenie. Ponadto uczą się prawidłowych zachowań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego. W ramach Dni Szkoły organizowanie są tradycyjnie już pokazy ratownictwa technicznego – gaszenie płonącego samochodu. Ponadto nasi druhowie zabezpieczają rajdy rowerowe i piesze uczniów, przygotowują uczniów do eliminacji Gminnych MTWP. Robią to tym chętniej, gdyż zachęceni naszą działalnością uczniowie chętnie wstępują do Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, działającej przy OSP w Chechle.

7. Koło Gospodyń WiejskichJutrzenkaw Chechle
– rok powstania 1930 – to organizacja z którą nasza współpraca trwa od momentu jej powstania. Obie organizacje nakierowane są na działalność w stosunku do społeczności wsi Chechło. Obie organizacje były i są głównymi organizatorami życia społecznego i kulturalnego mieszkańców Chechła. Współpracują przy organizowaniu tradycyjnego sylwestra, zabawy karnawałowej, oraz różnych imprez jubileuszowych. Organizują także wspólne wyjazdy na uroczystości rocznicowe, święta państwowe oraz kościelne. Wspólnie biorą udział w obchodach Świąt organizowanych w Gminie. Organizują wycieczki, oraz wyjazdy do teatru, czy kina.

8. Kółko Rolnicze w Chechle
– organizacja rolnicza zrzeszająca miejscowych rolników. Ściśle współpracuje z OSP w Chechle od momentu powstania. Uczestniczy aktywnie we wszystkich formach współpracy podejmowanych przez Straż i KGW. Jako organizacja prowadząca działalność gospodarczą, wspierała OSP w Chechle przy rozbudowie i remontach strażnicy, jej wyposażaniu, czy sprzętu.

9. W ramach porozumienia między Gminami DobrońPolska i Doerpen – Niemcy
istniała dość dobra współpraca z Ochotniczą Strażą z Doerpen. Jednak zmiany władz tamtej OSP spowodowały jej ograniczenie do nielicznych kontaktów indywidualnych, z nadzieją na jej dalsze kontynuowanie. W roku 2008 na 80-leciu naszej OSP gościliśmy siedmioosobową delegację strażaków z Doerpen. W roku ubiegłym odwiedził nas główny animator tej współpracy – Lucas Boelcher.Wymiana delegacji między OSP Chechło, a OSP Doerpen – Niemcy:


1. 29 maja 1992 r.
w strażnicy OSP pojawiła się pierwsza delegacja z Doerpen Niemcy, w składzie 5 strażaków.

2. 28 - 30 sierpień – 1992 r.
– pobyt grupy strażaków podczas uroczystości podnie-sienia sztandaru Koła Gospodyń Wiejskich w Chechle połączonego ze 130-leciem Kółek Rolniczych – ( w tym ich Burmistrz ). W programie były między innymi wizyty w OSP w Dobroniu i w Chechle, a następnie w Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach. 30 sierpnia – uroczyste podniesienie sztandaru Koła Gospodyń Wiejskich „Jutrzenka” w Chechle.

3. Maj – czerwiec 1994 r.
– pobyt grupy Strażaków z Doerpen w Chechle. W programie: przejażdżka konnym wozem strażackim, ognisko, następnego dnia spotkanie delegacji z Zarządem Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Dobroniu.

4. 25 marzec 1995 r.
przyjazd delegacji strażaków do Chechła, w programie między innymi: pobyt w Urzędzie Gminy, wyjazd do Częstochowy i Oświęcimia, wizyta w Zakładach Mięsnych „Pamso” w Pabianicach.

5. Lipiec 1995 r.
wyjazd delegacji strażaków z Chechła w składzie: Mieczysław Serwa, Ryszard Rogalewicz, Roman Filipczak, Jan Kubik, Eugeniusz Kubik, Krzysztof Pryca, Zygmunt Skrobiszewski oraz Przewodniczący Rady Gminy w Dobroniu, Stefan Ropęga.

6. 26 – 28 lipca 1996 r.
– delegacja rolników i strażaków z Doerpen na uroczystości podniesienia Sztandaru Kółka Rolniczego w Chechle. Była to duża grupa autoka-rem. Odbyli kilka wycieczek, między innymi Kraków, Oświęcim, zwiedzali Gminę Dobroń i w niedzielę, 28 lipca byli gośćmi na uroczystości podniesienia sztandaru Kółka Rolniczego w Chechle.

7. 9 – 11 maja 1997 r.
– przyjazd delegacji Strażaków z Doerpen na uroczystość Gminnych Obchodów Dnia Strażaka. Program pobytu obejmował: zwiedzanie Młyna w Pabianicach, pobyt w Oświęcimiu i w Częstochowie, wizyta w Państwowej Straży Pożarnej w Łasku, zwiedzanie Zakładu Wyrobów Metalowych Pana Zbigniewa Pawelskiego.

8. 8 – 10 maja 1998 r.
– pobyt delegacji z Doerpen na uroczystości 70-lecia OSP Chechło – niedziela 10 maja. W programie pobytu między innymi: wycieczka do Warszawy, pobyt w Państwowej Straży Pożarnej w Sieradzu ( oglądanie panoramy Sieradza z 40 metrowego podnośnika strażackiego, odznaczenia dla strażaków – Lukas i Anton ( Lucas Boelcher i Anton Schuten)– złote medale „Za Zasługi dla Pożarnictwa”, reszta członków delegacji – medale srebrne.

9. 10 – 12 lipca 1998 r.
wyjazd dużej delegacji złożonej z strażaków OSP Chechło i rolników Gminy Dobroń w liczbie ponad 20 osób wyjechała do Doerpen. Z OSP w Chechle byli jan Kubik, Eugeniusz Kubik, Daniel Kubik, Ryszard Rogalewicz, Mieczysław Serwa, Mieczysław Bączyk, Jan Kuchler, Andrzej Talaśka, i inni.

10. 7 – 9 maja 1999 r.
– pobyt delegacji strażaków – 3 osoby w Chechle. W programie między innymi: pobyt w Tomaszowie, Spale, udział w I Powiatowej Majówce Strażackiej w Jerwonicach, Gmina Lutomiersk.

11. Październik 2003 r.
- W związku z 10 rocznicą podpisania w Dörpen 9 października 1993 r. „Umowy o Zawarciu Partnerstwa” przybyła do naszej gminy delegacja z Dörpen – 28 osób. Uroczystości rocznicowe odbyły się podczas sesji Rady Gminy w Dobroniu, która miała miejsce w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej. W poniedziałek 20 października odbyło się spotkanie delegacji z Dörpen z władzami Powiatu Pabianickiego. Kulminacyjnym punktem pobytu delegacji z Niemiec był występ Zespołu Pieśni i Tańca Dobroń. Został przez delegacje z Dörpen przyjęty niezwykle ciepło, podobnie jak program przygotowany przez uczniów z Publicznego Gimnazjum w Dobroniu im. Jana Długosza. W uroczystości tej uczestniczyły delegacje strażaków z całej Gminy w tym Prezydium Zarządu naszej OSP.

12. Maj 2004 r.
Delegacja – w jej składzie dwóch druhów OSP w Chechle - naszej gminy odwiedziła zaprzyjaźnioną gminę Dörpen. Okazją do tej wizyty była 10 rocznica podpisania „Porozumienia o realizacji współpracy między gminą Dobroń i gminą Dörpen”. Uroczystości rocznicowe miały miejsce 15 maja w Ratuszu, gdzie odbyła się polityczna wymiana zdań i poglądów na temat współpracy pomiędzy naszymi gminami. Ważnym wydarzeniem było uroczyste odsłonięcie tablicy z nazwą ulicy „Dobronstraße”. Jedna z ulic w Dörpen na nowym osiedlu mieszkaniowym będzie nosiła nazwę „Dobronstraße” czyli „Ulica Dobrońska”. Decyzja w tej sprawie została podjęta przez Radę Gminy Dörpen z okazji dziesięciolecia partnerstwa pomiędzy naszymi gminami. Podczas naszej wizyty zwiedziliśmy firmę techniki kominowej „Poll” oraz fabrykę papieru „Nordland/GVZ”. Ogromne wrażenie zrobiła na wszystkich wizyta w bardzo nowo-czesnym zespole szkół – Schulzentrum”. Zostaliśmy zaproszeni na odbywające się tam przyjęcie jubileuszowe. Po oficjalnych uroczystościach, odbyły się indywidualne spotkania pomiędzy dyrektorami szkół oraz rozmowy na temat współpracy i wymiany uczniów. Jedną z atrakcji naszej wizyty w Dörpen była przejażdżka Transrapidem – nowoczesną kolejką osiągającą prędkość 500 km/h. Zwiedziliśmy Centrum Informa-cyjne Transrapid, gdzie zostały nam przedstawione informację na temat powstania i rozwoju eksperymentalnej kolejki z Dörpen. Delegacja naszej gminy zwiedziła rów-nież sąsiadujące z Dörpen piękne, historyczne miasteczko w Holandii.

13. Czerwiec 2008 r.
- 85-lecie OSP w Chechle. W tej uroczystości wzięła udział na nasze zaproszenie siedmioosobowa delegacja strażaków z Niemiec.

14. Październik 2010 r.
– wizyta dwóch strażaków z Doerpen w naszej OSP. Wśród gości zaproszonych z naszej strony: Wójt Gminy Grzegorz Czechowski, były Przewodniczący Rady Gminy w Dobroniu – dh Stefan Ropęga, sołtys Mogilna Małego, Pan Ireneusz Sysio, oraz Zarząd naszej OSP. Gościom bardzo podobała się nasza nowa Scania – ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy.Zarejestruj się!
Zapomniałeś hasła? Kliknij tutaj!

Get the Flash Player to see this rotator.

OSP Chechło - KRS
0000028654Przekaż swój 1%

Czytaj więcej...

SponsorzyGmina
Dobroń

Aktualnosci
Poland 03.08: Wyjazdy 2015
Poland 03.08: Manewry 2015
Poland 15.07: 3-21/2015
Poland 10.01: 1,2/2015
Poland 04.11: Zakupy 2014
Poland 03.11: 76/2014
Poland 02.11: 75/2014
Poland 19.10: 74/2014
Poland 19.10: 73/2014
Poland 24.09: 69,70,71/2014

Ankieta
Podoba Ci się strona?

Tak
Nie


Pokaż ankiety

Statystyki
504 wizyt (dzisiaj)
607 wizyt (wczoraj)
13364 wizyt (miesiąc)
653557 wizyt łącznie
96398 zarejestrowanych użytkowników
Brak użytkowników online
26 gości online
Zobacz statystyki